Reklamačné podmienky

Úvod 

Reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti firmy Nemo Czech, s.r.o. a jej zákazníkov v oblasti reklamácie zakúpeného tovaru. Reklamačný poriadok je vydaný v súlade s ustanoveniami zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákon č.513/1991Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č.634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa znení neskorších predpisov.


1. Záručná doba 

Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba na výrobkov je 24 mesiacov (podľa § 620 Obč. zák.), pokiaľ nie je stanovené inak a začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim (podľa § 621 Obč. zák.). Dlhšia záručná - doba a konkrétne záručné podmienky, prípadne časti tovaru ktoré nespadajú do záruky sú spravidla vyznačené na záručnom liste zakúpeného tovaru.


2. Uplatnenie reklamácie 

V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne vada, pre ktorú nemôže užívateľ používať zakúpený tovar a túto vadu nemožno odstrániť, má nárok na jeho bezplatnú opravu. V prípade neodstrániteľnej vady má kupujúci nárok na výmenu tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.


3. Všeobecné reklamačné podmienky 

Záruka sa nevzťahuje najmä na vady tovaru, ktoré vzniknú zavinením kupujúceho a ak vznikla vada alebo poškodenie:

 • preukázateľne nesprávnym používaním v rozpore s návodom na používanie alebo iným nesprávnym konaním užívateľa;
 • v prípade preukázateľne nedovolených zásahov do tovaru ak priložený záručný list alebo doklad o kúpe tovaru nesie zjavné známky prevedených zmien údajov alebo ak je na výrobku odlišné výrobné číslo od toho, ktoré je uvedené v záručnom liste, alebo na doklade o kúpe tovaru;
 • ak vada vznikla bežným opotrebením pri spotrebnom tovare so stanovenou lehotou použitia podľa zvláštnych právnych predpisov, pokiaľ je takáto reklamácia uplatňovaná po uplynutí tejto lehoty;
 • pri živelných katastrofách.


4. Uznania reklamácie

Reklamáciu je možné uznať za oprávnenú iba v prípade preukázania nasledujúcich skutočností:

 • že sa vada vyskytla v záručnej dobe, za účelom preukázania tejto skutočnosti predloží kupujúci doklad o kúpe tovaru a vyplnený záručný list;
 • že kupujúci kúpil výrobok od predávajúceho a za akú cenu;
 • že je výrobok vadný;
 • že kupujúci zistí jeho nekompletnosť tovaru, túto reklamáciu musí uplatniť do troch pracovných dní od prevzatia tovaru.


5. Uplatnenia reklamácie

Pri uplatňovaní reklamácie je zákazník povinný predložiť a splniť u autorizovaného servisu alebo predajcu nasledovné body:

 • doklad o kúpe;
 • riadne vyplnený a potvrdený záručný list;
 • reklamovaný tovar kompletný podľa hygienických predpisov a všeobecných hygienických zásad;
 • presné opísanie vady tovaru a ako došlo k vade;
 • meno, adresu zákazníka, telefonický kontakt.


6. Reklamácie zákazníkov - obchodným partnerom

Pri reklamácií zákazníkom - obchodný partner je povinný predložiť: 

 • identifikačné údaje kupujúceho;
 • číslo dodacieho listu, príp. faktúry alebo iného dokladu o zaplatení;
 • presné opísanie vady tovaru a ako došlo k vade.

 

7. Povinnosti kupujúceho pri nákupe cez internet

Kupujúci je povinný po doručení objednaného tovaru, tovar si rozbaliť, skontrolovať stav produktu prípadne funkčnosť.


8. Závady

Mechanické poškodenia: Rozbalením výrobku v predajni alebo priamo pri dodaní je zákazník povinný dôkladne si skontrolovať možné mechanické poškodenia) škrabance, pretlačenia... atď.). Po zistení mechanického poškodenia je kupujúci poškodenie povinný do 12 hodín od uvedeného stavu vady - reklamáciu nahlásiť.

Za splnenia podmienok akceptovania reklamovaný tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale, nesmie javiť známky použitia.

Predávajúci môže poskytnúť zákazníkovi primeranú zľavu z ceny výrobku alebo po posúdení so servisným technikom alebo zabezpečiť výmenu poškodenej časti výrobku príp. predávajúci poškodený tovar prevezme na základe osobného alebo tel. dohovoru a vymení za nový kus alebo vadnú časť v čo najkratšom možnom dohodnutom termíne.

 

9. Informácie na webe

Fotky zobrazené na našej stranke https://www.plechove-zahradne-domceky.sk/ sú ilustračne. Farebná sýtosť na obrazovke môže byť rozdielna ako v skutočnosti. V popise určujeme len základné farebné prevedenie nie tón a sýtosť farieb.

 

10. Poruchy funkčnosti

Pri poruchách funkčnosti je zákazník povinný výrobok ďalej nepoužívať a čo najskôr nahlásiť poruchu predávajúcemu alebo autorizovanému servisu.

Servisný technik na základe obhliadky výrobku vystaví vyjadrenie k závade na ktorom je opísaná vada výrobku, to znamená či je alebo nie je opravitelná.

Ak ide o odstrániteľnú vadu, ktorú možno odstrániť, kupujúci má právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Ak vec nebola ešte použitá, môže kupujúci namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí - odstúpenie od zmluvy (podľa §623 občianskeho zákonníka). Právo voľby ma kupujúci.

Ak sa na výrobku vyskytla tá istá vada po oprave, tzn.: aspoň dve predchádzajúce opravy tej istej vady - väčší počet vád súčasne (súčasne najmenej tri odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní) má zákazník počas záručnej doby právo na výmenu alebo vrátenie peňazí.

V prípade reklamácie alebo odstúpenia treba kontaktovať predajcu alebo firmu:

Nemo Czech, s.r.o.

Meďerčská 59/11, 945 01 Komárno.

IČ: 27259056, DIČ: SK4020351797

Tel.: +420 602 414 050

E-mail: prodej@nemoczech.cz

Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a sú použité iba pre zasielanie objednanej zásielky a pre komunikáciu nás ako predajcu a kuriéra/ Slovenskú poštu ktorými je tovar odoslaný zákazníkom.

Zákony a predpisy: - zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov

Zákony a predpisy: - zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov